Utazási szerződés:

1. Bambino Tours Bt.  székhely: 8360, Keszthely, Tessedik utca 28.  cégjegyzék szám: 20-06-039407, nyilvántartási szám: U- 001028, adószám: 22583431-2-20, vagyoni biztosíték nyújtója: Uniqa Biztosító Zrt. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.bambinotours.hu (továbbiakban honlap) közölt információk az utazási szerződés részét képezik.

Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az uta­zási szerződéséről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 415-416. §-ait kell alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a Bambino Tours által nyújtott bármi­lyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására.

 1. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Bambino Tours között az utazási szerződés.
 2. Az utazás időtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Bambino Tours által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
 3. Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés lét­rejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Bambino Tours egyszámlájára. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a Bambino Tours – utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli.  A díjak beérkezésének időpontjáig a Bambino Tours nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

5. Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és
javára (azaz utasként) veszi igénybe.

Részvételi díj fizetés feltételei:

 1. Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvéte­li díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az utazási szerződésben feltüntetett vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Bambino Tours külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Bambino Tours a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
  1. A Bambino Tours a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt 1 héttel a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igény­be vételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az út indulásának napján a Bambino Tours képviselőjének be kell mutatni. Ellen­kező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.
  2. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével, kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Bambino Tours tudomására hozni. Ezek elfogadásuk esetén a Bambino Tours legkésőbb az utazá­si okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

Részvételi díjak érvényessége:

 1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Bambino Tours szervezési dí­jét és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél, az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
 2. Az utazási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, valuta árfolyamok jelentős megváltozása miatt a Bambino Tours a rész­vételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok számára a Bambino Tours GARANCIÁT vállal, azaz árfolyam változás esetén sem emel rész­vételi díjat.

 1. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve meg­szegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
 2. A bambino Tours – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazás szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állam­polgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

Lemondási feltételek:

1. az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás nem vonz sztornódíjat maga után, csak egyszeri 3 000 Ft/fő munkadíj kerül fel­
számításra. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek:

60-45  napon belüli lemondás esetén a részvételi díj      10%-a

44-31   napon belüli lemondás esetén a részvételi díj     25%-a

30-21   napon belüli lemondás esetén a részvételi díj    50%-a

20-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj      70%-a

14-8    napon belüli lemondás esetén a részvételi díj     90%-a

7 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a

2. Valamennyi, a Bambino Tours programfüzetében meghirdetett csoportos utazás a Uniqa Biztosító Zrt.
sztornóbiztosítását tartalmazza. Az Uniqa Biztosító Zrt-vel  kötött útlemondási biztosítás az utazási
szerződés elválaszthatatlan része. A sztornó biztosítás a biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornóbiztosítás megkötésével az Uniqa Biztosító Zrt. átvállalja az útlemondásból eredő sztornó díjak megtérítését (20% önrész levonása mellett)
olyan indokolt esetekben, melyek a következők:

–  ha az utasnak vagy utassal együtt utazónak a háziorvos, rendelőintézet vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel já­ró betegsége, balesete, vagy halála következik be,

–  vagy az utas közeli hozzátartozója (gyermeke, házastársa, élettársa, szülője) háziorvos, rendelőintézet, vagy kórházi szakorvos által igazolt betegsége, balesete vagy halála bekövetkeztekor,

–  feltéve akkor, ha ezek az okok az utazás megrendelésekor még nem álltak fenn,

–  az utazásképtelenséget az utas köteles annak bekövetkeztétől számítva 2 munkanapon belül az utazási irodának és a biztosítónak írásban bejelenteni. Amennyiben a bejelentés a megadott határidőn belül nem történik meg és ezért lényeges körülmények kiderít-hetetlenné válnak, úgy a biztosító mentesül a kár megtérítése alól.

A káresemény esetén – a biztosítóval kötött szerződés alapján – a káreseményt az utasnak kell a biztosítóval lebonyolítani, melyhez a Bambino Tours természetesen segítséget nyújt.


 1. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a bambino Tours ajánlja fel a változás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén valamint az utas részéről történő bár­milyen szolgáltatás módosítása esetén  3000 Ft/Fő munkadíj kerül felszámításra.
 2. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast/aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb. előírásokat) nem tartotta be.
 3. A Bambino Tours a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez általában 35 fő) illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetné.
 4. Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, ér­dekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartását tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Bambino Tours jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásról maga köteles gon­doskodni. Ebben az esetben a Bambino Tours jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

BBP biztosítás:

A Bambino Tours utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A 2011. évben induló csoportos utazások részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése  szerződéskötési felté­tel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre, ebben az esetben a betegségből, bal­esetből, stb. adódó összes felelősség és költség az utast terheli.

Visszafizetés feltételei:

 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgál­tatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egy példányát az utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Bambino Tours. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Bambino Tours megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. A Bambino Tours köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.
 2. A Bambino Tours nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vette igénybe.
 3. A Bambino Tours köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.
 4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről.
  1. A Bambino Tours nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrend változása miatt vagy a jára­tok törlésének következtében maradnak el. A fapados repülővel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az eset­leges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus- vagy légitársaság változásáért poggyászkárokért a Bambino Tours-t felelősség nem terheli.
  2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási körülmények és útviszonyok, eltérő határátlépés stb.) jelentős késés következik be, ezekért a Bambino Tours-t felelősség nem terheli. A buszos társaság kötelessége – a lehetőségek figyelembe vétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az iroda az útvonal változtatás jógák fenntartja.
  3. A Bambino Tours fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra tör­ténő felcserélésére kivételes esetekben.
  4. Ha a fakultatív programokra elegendő jelentkező – min. 20 fő – hiányában elmarad, a befizetett forint összeget haza érkezés után  5 napon belül a Bambino Tours visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. az idegenvezető) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni.
  5. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyek a Bambino Tours  illetve teljesítési partnere okoz a kártérítés felső határa a részvételi díj.

10.  Ha vis major, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti
okokból bekövetkezett elmaradásáért a Bambino Tours felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast
terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Bambino Tours  kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos ré­
szét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

Egyéb rendelkezések:

 1. A  Bambino Tours vagyoni biztosítékát a Uniqa Biztosító Zrt.  nyújtja.
 2. A Bambino Tours  folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma +36 30 3270109
  1. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyermekkedvezmény mértéke. Ennek igénybe vételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.
  2. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a prog­rammódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Bambino Tours  fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a Bambino Tours utólag visszatéríti.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyet nem a Bambino Tours  adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Bambino Tours kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma   ajánlatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Bambino Tours  nem vállal felelősséget.. A programfüzetben lévő képek csak illusztrációk.

A programban  megadott indulási és tartózkodási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegen­vezető az adott helyzettől függően maximum 20 percet tud várni.

 1. A Bambino Tours  nem adja ki harmadik személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgős esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga azt írásban megadja Bambino Toursnak megadja. Javasoljuk az utasnak, hogy hozzátartozóival közöljék a külföldi tartózkodá­si címüket és telefonszámukat.
 2. Az utazási szerződés mellékletét képezi a mindenkori program ajánlat „hasznos és általános információk” dokumentumai.


 1. A díjemelés miatt és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.
  1. A Bambino Tours  ai:a szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Bambino Tours  székhelye szerin­ti bíróság kizárólagos illetékességének.

Bambino Tours Bt  Utazási Iroda